در جشنواره مالک اشتر ناحیه لامرد صورت پذیرفت

تجلیل از برترین فرمانده واحدهای پیشگام برادر و خواهر بسیج دانش آموزی ناحیه لامرد

در جشنواره مالک اشتر صورت گرفت