قرارداد اجرای ساختمان با مصالح

قرار داد اجرای ساختمان با مصالح

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ………. نقشه خانه ویلایی…………بین …………………………..که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف  و …………………………………………….که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 1 _ موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قرارداد اجرای ساختمان با مصالح

 اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی )

محوطه سازی ، حصار کشی ، راه اندازی و تحویل

  اجرای بخش یا بخش های ……………. ال اس اف………………………………………………………….

شامل : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

به استثنای :

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

ماده 2 _ محل اجرای کار :

_ محل اجرای کار واقع در …………………………………………………………………………………………………………..است که به رویت مجری زسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده 3 _ مبلغ قرارداد  :

مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که  با توجه به ماده (1) و سایر مواد این قرارداد و جمیع جهات برآورد شده است از قرار متر مربع زیر بنا ( به حروف ) …………………………………………………

ریال ( به عدد ) ………………………………ریال و جمعا ………………………………………..ریال است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید و شرایط تعدیل آن به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد .

پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است .

ماده 4 _ نحوه پرداخت :

مبلغ ……………………………ریال معادل …………………….درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ……………………. ……………………………………. ( تضمین مورد قبول صاحب کار ) پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می شود . مواعد بقیه پرداختها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی قرارداد است .

ماده 5 _ مدت قرارداد ، برنامه زمانبندی :

مدت قرارداد ……….. قیمت رنگ اکریلیک…………………………ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است . این مدت با توجه به برنامه زمانبندی ارایه شده از طرف مجری تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد است .

قرارداد اجرای ساختمان با مصالح

ماده 6 _ نیروی انسانی _ مصالح و تدارکات :

تامین نیروی انسانی ، تهیه و تدارک کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم و وسایل ضروری برای اجرای ساختمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عهده مجری میباشد ، مجری متعهد است مصالح مصرفی را از حیث مرغوبیت و مشخصات فنی به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد تهیه و به کار گیرد .

ماده 7 _ مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده ………………. چک لیست نظارت……………….به نشانی …………………………….

………………………………………………..می باشد که از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحب کار مجری معرفی شده اند . چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کنند ، سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری و صاحب کار معرفی نماید .

ماده 8 _ نحوه اندازه گیری سطح زیربنا :

سطوح زیربنای ساختمان ، فضاهای ارتباطی ، راه پله ها ، خرپشته ، انباری ها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت ، زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد ( دست انداز و جان پناه دیوار محسوب نمی شود ) دو سوم سطح آنها جزو زیربنا محسوب می شود سقف ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد یک دوم سطح آنها در محاسبات منظور میگردد .

سطح حیاط خلوت ، نورگیر ، هواکش و پاسیو ، حداکثر تا شش متر مربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای در دست احداث باشد جزو زیربنای ساختمان محسوب می شود ، چنانچه سطح موارد مذکور بیش از شش متر مربع باشد یک سوم سطح آنها جزو زیربنا محاسبه می شود ، ضمنا پیش آمدگی ها ، ایوان ها ، بالکن های بدون سقف و قرنیز ها جزو سطوح زیر بنای ساختمان محسوب نمی شوند .

تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی گردد.

ماده 9 _ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمان بندی کلی ، نقشه ها و پروانه های ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها صورت مجلس ها ، توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می شود .

ماده 10 _ شرایط مسولیت ها اختیارات :

مسولیت تمامی عملیات اجرایی ، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسولیت های طرفیت قراردادبه شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است .

ماده 11 _ نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار :

نشانی مجری :

امضای صاحب کار                                                                    امضای مجری / مدیر

ادرس سایت https://www.evimshahane.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.